Zdjęcia

Strona główna
Aktualności
O warsztatach
Warsztaty
Dla nauczycieli 2009
Dla nauczycieli 2008
Dla nauczycieli
Dla doradców metodycznych I
Dla doradców metodycznych II

  gridCentrum UNEP/GRID-Warszawa, ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa, tel.:+48 22 8406663, 8406664, fax: +48 22 8516201

 

 

   

Warsztaty II zostały dofinansowano ze środków
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

orzel

Warsztaty 2007, 2008, 2009 dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego  

 

O warsztatach

Proponowane warsztaty dla nauczycieli i doradców metodycznych dotyczą zastosowania technologii informacyjnych i informatycznych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Szkolenie obejmuje wykłady, zajęcia praktyczne terenowe i w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów multimedialnych i zasobów Internetu.

Warsztaty składają się z trzech modułów. Każdy z modułów poświęcony jest wykorzystaniu innego narzędzia lub, techniki informatycznej i przykładowych możliwości ich zastosowania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (np. biologia, geografia). Zaprezentowane tematy układaja się w logiczną całość przechodzą od ogółu (Świat jako system – iInternetowy Program GLOBE, informacje ogólnoświatowe) poprzez projekt e-LSEE (o zasięgu europejskim), aż do szczegółu (jeden z elementów otaczającego nas świata: różnorodnościć biologicznej – Różnorodność biologiczna w Polsce, lub też charakterystyka poszczególnych elementów naturalnego środowiska Polski – Elektroniczny atlas środowiska Polski). Jednocześnie wszystkie moduły stanowiš spójną całość pod kštem metod edukacji opartych na stosowaniu narzędzi informatycznych. Podczas warsztatów przezentowane sa przykłady internetowej bazy danych (baza danych o środowisku prowadzona i udostępniona w Internecie), internetowego programu edukacyjnego (program edukacyjny realizowany za pośrednictwem Internetu), e-learningu, wizualizacji danych on-line, bądź programu multimedialnego na płycie CD.

Na potrzeby warsztatów zostały przygotowane przystosowane pod względem metodycznym i merytorycznym wybrane materiały edukacyjne, które powstały w ramach projektów edukacyjnych realizowanych przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ostatnich latach. Są to projekty:

1.     Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) – internetowy program edukacji przyrodniczej, a jednocześnie internetowa baza danych przyrodniczych oraz, narzędzie wizualizacji danych on-line www.gridw.pl/globe

2.     e-LSEEE, e-Learning in Science and Environmental Education – kurs nauczania metod± na odległość z wykorzystaniem Internetu, maj±cy postać zestawu scenariuszy lekcyjnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych i edukacji ekologicznej, z możliwością indywidualnej pracy ucznia i  przykładami prezentacji danych. (opis projektu)

3.     Scenariusze zajęć lekcyjnych dla nauczycieli gimnazjum – 2 publikacje zawierające scenariusze zajęć (terenowych i z zastosowaniem komputera) opracowane przez nauczycieli z wykorzystaniem danych zawartych w Programie GLOBE, dostępne także w postaci numerycznej na stronie www tego projektu. (opis projektu)

4.     Różnorodność biologiczna w Polsce – multimedialny programu edukacyjny umożliwiajšcy, zastosowanie nowoczesnych metod nauczania tematyki różnorodnosci biologicznej Polski oraz ułatwiający uswiadomienie uczniom ogromnych możliwości badania, obserwowania oraz aktywnego działania na rzecz poznawania i ochrony różnorodności biologicznej. (opis projektu)

5.     Elektroniczny atlas środowiska Polski – multimedialny program edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych ukazujący w formie map (ilustrowanych licznymi uzupełniającymi materiałami multimedialnymi i danymi statystycznymi), środowisko przyrodnicze Polski, Europy i  Świata we wszystkich jego przejawach. (opis projektu)

Prowadzone są  także zajęcia proponowane przez Szkołę Festiwalu Nauki.

6.     Eksperymenty w szkole – jak ciekawie uczyć biologii, podstawowym celem zajęć warsztatowych będzie zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania aktywnych form nauczania biologii takich jak: prosty eksperyment, pokaz, dyskusja. Podczas zajęć nauczyciele zapoznają się z przepisami praktycznych doąwiadczeń dostosowanych do warunków i programów szkolnych. (opis projektu)

Oraz nowy moduł warsztatów wykorzystujący nteraktywny portal oraz narzędzia nawigacji satelitarnej.

7.    Wirtualny Kampinoski Park Narodowy www.gridw.pl/wkpn oraz Nawigacja w plecaku - Warszawa www.gridw.pl/nawiwawa